Utvikling og fremdrift for Zero Village Bergen

For at prosjektet skal kunne realiseres, er man avhengig av at reguleringsplanen for Zero Village Bergen blir godkjent. Reguleringsplanen er sendt til Bergen Kommune for behandling og vi håper den kan  behandles parallelt med  kommunedelplanen for området. Det er avgjørende at prosjektet raskt kommer i gang slik at det kan bli gjennomført som pilotprosjekt i regi av ZEB. I motsatt fall vil Zero Village Bergen ikke kunne bli realisert.

Med mindre man møter store fremdriftsmessige utfordringer vil reguleringsplanen kunne være ferdigbehandlet i løpet av 2015 med mulig oppstart i 2016. Det betyr at boliger kan overleveres i 2018/2019.
Nedenfor er en kort oppsummering av prosjektets fremdrift så langt:

 

 • 2009 ZEB etableres og ByBo blir industripartner og pilotbygger i ZEB.
 • 2009 ByBo gjennomfører omfattende tomteutredning i Bergen i samarbeid med ZEB.
 • 2010 Enstemmig bystyrevedtak i Bergen om konsekvensutredning til Kommuneplanens arealdel (KPA).
 • 2010 Fylkesmannen i Hordaland og Hordaland Fylkeskommune fremmer innsigelser ifm. lokalisering og kollektivdekning.
 • 2011 Energikonsept og videre samarbeid med ZEB utvides for å belyse relevante problemstillinger ved et boligområde med nullutslippstandard.
 • 2012 ByBo starter reguleringsarbeider for å få avklart viktige rammebetingelser til prosjektet.
 • 2013 Miljøverndepartementet godkjenner byggeområde B51 (KPA)/B5 (KDP) for nullutslippsboliger med krav til mobilitet, avgrensing av området, fremtidig flystøy m.m.
 • 2013 Ny prognose for flystøy krever avklaring. Løsninger finnes for å kunne dokumentere konsekvenser av mulig fremtidig flystøy.
 • 2014 Kommunedelplan legges ut til høring.
 • 2015 Arbeid knyttet til behandling av reguleringsplan og KDP. Gjennomføre ytterligere nødvendige utredninger og avklaringer med tanke på energiløsninger, rekkefølgekrav, detaljplanlegging m.v.
 • 2015 Reguleringsplanen er sendt Bergen Kommune til 1. gangs behandling. Planforslaget er vesentlig omarbeidet i forhold tidligere planer. Dette er gjort for å kunne imøtekomme overordnede krav fra Miljøverndepartementet og Fylkesmannen i Hordaland med tanke på bl.a. mobilitetsløsninger, bokvalitet m.m, samtidig som energiløsninger er blitt ytterligere avklart.